Menu
ค้นหาข้อมูล
 
Webmail กรมอนามัย
 
Username
Password
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ภาษาไทย | English version

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

หมวดที่ 1

สวัสดิการ
ประเภทที่ 1 การรักษาพยาบาล
ประเภทที่ 2 การศึกษาของบุตร
ประเภทที่ 3 การช่วยเหลือบุตร
 
หมวดที่ 2
ค่าตอบแทน
ประเภทที่ 1 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ประเภทที่ 2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทที่ 3 ค่าเบี้ยประชุม
ประเภทที่ 4 เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ
ประเภทที่ 5 เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ประเภทที่ 6 กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ประเภทที่ 7 กรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ
ประเภทที่ 8 บทความ
 
หมวดที่ 3
ค่าใช้สอย
ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
ประเภทที่ 2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการนำสื่อมวลชนไปทำข่าว
ประเภทที่ 4 ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
ประเภทที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
ประเภทที่ 6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประเภทที่ 7 ค่าโดยสารเครื่องบิน (เงินเชื่อ)
ประเภทที่ 8 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 
หมวดที่ 4
ค่าวัสดุ
ประเภทที่ 1 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 
หมวดที่ 5
เงินเดือน
ประเภทที่ 1 ค่าจ้างชั่วคราว
 
หมวดที่ 6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในประเทศ
ประเภทที่ 2 การจัดประชุมระหว่างประเทศ
 
หมวดที่ 7
ค่าสาธารณูปโภค
ประเภทที่ 1 ค่าไปรษณียภัณฑ์
ประเภทที่ 2 ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 
หมวดที่ 8
อื่น ๆ
ประเภทที่ 1 สัญญาการยืมเงิน
ประเภทที่ 2 ประกันสังคม
 
 


 

 

 

 

 

 

 มัลติมีเดีย
 ปฏิทินกิจกรรม
 ข่าว/บทความล่าสุด
สรุปประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 กรมบัญชีกลาง (16/07/2014 10:59:29)
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (16/07/2014 10:56:05)
สรุปอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (01/07/2014 14:16:10)
สรุปประชุมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร (01/07/2014 14:12:33)
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างพลังแห่งการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟฟิก (12/06/2014 10:07:20)
 ข่าว/บทความยอดนิยม
ผังการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
Conflict of Interests
Sanook News
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
link ภายในเว็บ
 
   Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000