ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
  
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (10/04/2562)
  กลุ่มตรวจสอบภายใน สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ (10/04/2562)
  กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (10/04/2562)
  กิจกรรม "กตส. fall in love walk to giving in charity" ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพุทธปัญญา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (14/02/2562)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (21/12/2561)
  ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข (06/12/2561)
  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบางกองพาเลส เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (05/12/2561)
  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (28/11/2561)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม (09/11/2561)
     
                                
                            
                     
                  
  แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของนางจรัญญา สะเริญรัมย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (20/02/2562)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในและ พัฒนาระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ของนางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (08/05/2560)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การวิเคราะห์บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินยืม พร้อมข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข ของนางดุลยรัตน์ งามชม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (05/05/2560)
     
                            
                     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

                                          

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 
ติดต่อหน่วยงาน : 88/22 หมู่ 4 อาคาร 3 ชั้น 2 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร 0-2590-4102 โทรสาร 0-2590-4101 E-mail : audit_32@hotmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข