ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
  
 

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
แสดงความคิดเห็นพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าaudit2559
 
  วันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 2-3 ได้ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และให้ความรู้แนวทางการรายงานตัวชี้วัด 2.1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ณ ห้อง (22/01/2564)
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 1-3 และเจ้าหน้าที่ ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (12/01/2564)
  กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมอนามัย ณ ห้องประชุมสมบููรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย (18/11/2563)
  กลุ่มตรวจสอบภายในจัดโครงการอบรม เรื่อง “การเงินการคลังภาครัฐ และข้อควรระวังความผิดทางละเมิดสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย (12/11/2563)
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย (12/11/2563)
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "มุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน" (09/11/2563)
  การตรวจเยี่ยมกลุ่มตรวจสอบภายใน ของอธิบดีกรมอนามัย (04/11/2563)
     
                                
                            
                     
  สรุปผลโครงการอบรม เรื่อง การเงินการคลังภาครัฐและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19/12/2563)
  สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (19/12/2563)
  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม ค.ต.ป.พบผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563 (02/10/2563)
  รายงานผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (08/02/2563)
  สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน" ประจำปีงบประมาณ 2563 (08/02/2563)
     
                  
  แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยบทบาทงานตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ของ นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (30/04/2562)
  แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของนางจรัญญา สะเริญรัมย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (20/02/2562)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในและ พัฒนาระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ของนางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (08/05/2560)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การวิเคราะห์บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินยืม พร้อมข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข ของนางดุลยรัตน์ งามชม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (05/05/2560)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ของนางสาวอรุณี มนปราณีต กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (03/05/2560)
     
                            
                     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

                                          

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 
ติดต่อหน่วยงาน : 88/22 หมู่ 4 อาคาร 3 ชั้น 2 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร 0-2590-4102 โทรสาร 0-2590-4101 E-mail : audit_32@hotmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข