ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
  
 

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
แสดงความคิดเห็นพึงพอใจต่อเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าaudit2559
  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (23/05/2563)
  ประชุมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย (15/08/2562)
  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กรมอนามัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโรงอาหารกรมอนามัย (13/07/2562)
  กิจกรรม “กตส. Fall in love walk forgiving in charity” ระหว่างวันที่ 7–9 พ.ค.2562 ณ จังหวัดจันทบุรี (12/06/2562)
  ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (10/04/2562)
  กลุ่มตรวจสอบภายใน สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ (10/04/2562)
  กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (10/04/2562)
  กิจกรรม "กตส. fall in love walk to giving in charity" ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพุทธปัญญา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (14/02/2562)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (21/12/2561)
     
                                
                            
                     
  รายงานผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (08/02/2563)
  สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน" ประจำปีงบประมาณ 2563 (08/02/2563)
  สรุปการประชุมคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (05/02/2563)
  สรุปรายงานการประชุมเรื่อง การนำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (15/01/2563)
  สรุปสาระสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Active Directory & File Sharing) (04/12/2562)
     
                  
  แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยบทบาทงานตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ของ นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (30/04/2562)
  แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของนางจรัญญา สะเริญรัมย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (20/02/2562)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในและ พัฒนาระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ของนางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (08/05/2560)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การวิเคราะห์บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินยืม พร้อมข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข ของนางดุลยรัตน์ งามชม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (05/05/2560)
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ของนางสาวอรุณี มนปราณีต กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (03/05/2560)
     
                            
                     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

                                          

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 
ติดต่อหน่วยงาน : 88/22 หมู่ 4 อาคาร 3 ชั้น 2 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร 0-2590-4102 โทรสาร 0-2590-4101 E-mail : audit_32@hotmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข