Menu
ค้นหาข้อมูล
 
Webmail กรมอนามัย
 
Username
Password
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย | English version

   
 
การพัฒนางานการตรวจสอบ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารบรรยายการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา ร.พ.ส.ต.
การดำเนินงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 (รอบ12 เดือน)
  รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ 2560
  หนังสือ สธ กค 0409.4/ว 437 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบ ปี 2559 และแผนการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ปี 2560
  หนังสือ ที่ สธ 0925.03/154 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง ขอรายงานความก้าวหน้าผลแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านข่าวทั้งหมด     
สรุปการประชุม/อบรม กลุ่มตรวจสอบภายใน
  รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในภายใต้กิจกรรมจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
  สรุปรายงานประชุมหัวหน้าฝ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายใน
  สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่กรมอนามัย (Onboarding)
  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปี 2561"
  สรุปสาระสำคัญจากการจัดประชุมโครงการพัฒนากลุ่มตรวจสอบภายใน มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advance ด้าน Information Technology
อ่านข่าวทั้งหมด     
คำขอประเมินผลงาน
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในและ พัฒนาระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย ของนางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การวิเคราะห์บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้เงินยืม พร้อมข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข ของนางดุลยรัตน์ งามชม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
  รายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ของนางสาวอรุณี มนปราณีต กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
  แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตภาครัฐด้วยงานตรวจสอบภายใน ของนางสาวสุหัชชา สันถวชาคร กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
อ่านข่าวทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์.
  การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  แจ้งเวียนสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข
  โครงการเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  สธ.0925.02/ว.239 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มอำนวยการประจำปี 2554
  สรุปผลการจัดอบรมโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน
อ่านข่าวทั้งหมด     
แผนการดำเนินงาน
  แผนการตรวจสอบประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
  แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561
  แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  หนังสือ ที่ สธ 0925.01/ว 624 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง ขอส่งแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ
อ่านข่าวทั้งหมด     
หนังสือเวียน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  สธ 0925.02/ว2891 ลว 26 เมษายน 2553 เรื่องแนวทางการตรวจไขว้หน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2553
  สธ 0902.05/ว9147 ลว 25 พ.ย.2552 เรื่องขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอนามัย
  ว 7993 ลว 22 ต.ค.2552 เรื่องแจ้งเวียนแบบฟอร์มการรายงานผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
  สธ 0925.02/ว 242 ลว 3 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางการตรวจไขว้หน่วยงาน ประจำปี 2552
อ่านข่าวทั้งหมด     
หนังสือเวียนน่าสนใจ
  นร0106ว5796-ลว.27ก.ย.56-ซ้อมความเข้าใจ..รถราชการ
  นร 0704/ว 54 13 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
  กค (กวพอ) 0421.3/ว 39 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการ/ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิ
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
  การดำเนินการจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ 2555และ กค 0406.4/ว337 ลว 17 ก.ย. 53
อ่านข่าวทั้งหมด     
 มัลติมีเดีย
          
               
                     
  
 
              
 
 
 
link ภายในเว็บ
 
   Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health
  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4102-5  โทรสาร 0-2590-4101